CLOSE

รู้เรื่องการส่งเสริมการลงทุนแบบมีสิทธิประโยชน์กับ BOI ฉบับเข้าใจง่าย

รลงทุนเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ประเทศไทยเรามีหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI (Board of Investment) ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการมอบสิทธิประโยชน์กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนโดยใช้ไทยเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน นิคมอุตสาหกรรม หรือ สวนอุตสาหกรรม หลายแห่งทั่วประเทศ และมีการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI นั้น จะเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ใช้ทรัพยากรภายในประเทศเป็นวัตถุดิบ เป็นธุรกิจที่อยู่ในแนวโน้มที่สินค้าเป็นที่ต้องการ ธุรกิจที่ต้องอาศัยเม็ดเงินลงทุนจำนวนมาก และธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีนาโน เป็นต้น

ประเภทธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI มีดังนี้
    1. เกษตร อาหาร และ เทคโนโลยีชีวภาพ
    2. การแพทย์ เครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วน
    3. เครื่องจักรและยานยนต์
    4. ผลิตภัณฑ์โลหะและวัสดุ
    5. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    6. ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
    7. กิจการบริการและสาธารณูปโภค เช่น ขนส่งมวลชน ท่องเที่ยว
    8. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
    9. ธุรกิจที่เน้นความสร้างสรรค์
    10. ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง

รูปแบบของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI
สำหรับรูปแบบของสิทธิประโยชน์ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI นั้นจะมี 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

    • สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI จะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอากรหลายด้านด้วยกัน เช่น จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก รวมถึงได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อผลิตสินค้าส่งออก และรวมถึงได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้าเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วย

นอกจากอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบแล้ว สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรข้อที่ทำให้หลายธุรกิจสนใจต้องการได้รับการส่งเสริมจาก BOI คือ เรื่องการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ช่วยแบ่งเบาเรื่องภาระภาษีนิติบุคคลของธุรกิจได้มาก ทำให้ธุรกิจที่มีการลงทุนสามารถนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อขยายกิจการได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลหรือเสียน้อยลง โดยมีการยกเว้นเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง 13 ปี แล้วแต่ประเภทของกิจการ อีกทั้งหากมีการลงทุนกิจการในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ เช่น มีการตั้งโครงการใน นิคมอุตสาหกรรม ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติม 

นอกจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่ธุรกิจได้รับส่งเสริมดังกล่าวมาข้างต้น BOI ยังมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ ดังนี้
    1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมสูงสุด 3 ปี และให้วงเงินยกเว้นภาษีเพิ่มเติมสูงสุด 300%
    2. เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมสูงสุด 3 ปี ในบางกลุ่มธุรกิจให้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 50% นาน 5 ปี ให้นำค่าใช้จ่ายของธุรกิจที่เป็นรายการค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา มาหักลดหย่อนได้ 2 เท่า นานถึง 10 ปี เป็นต้น
    3. เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศ มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 1 ปี

    • สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
ธุรกิจทั่วไปที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI จะมีการจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติไว้ แต่สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ 100% มีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ มีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ รวมถึงคู่สมรสและบุตร ก็สามารถเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยได้เช่นกัน อย่างที่เราเห็นภาพการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติและพนักงานใน นิคมอุตสาหกรรม หรือ สวนอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นเรื่องการโอนเงินหรือส่งเงินไปยังต่างประเทศของชาวต่างชาติในธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ก็จะมีข้อจำกัดน้อยกว่า กล่าวคือสามารถทำได้ง่ายกว่าธุรกิจอื่นด้วย

ที่มาข้อมูล