CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ส่งมอบที่ดินในการซื้อขายให้กับบริษัท คัมเบส (ประเทศไทย) จำกัด

สวนอุตสาหกรรม 304 ส่งมอบที่ดินหลังจากจัดทำข้อตกลงในการซื้อขายให้กับบริษัท คัมเบส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการสิ่งที่ใช้ยึดที่ทำด้วยโลหะ เพื่อต้องการขยายฐานการผลิต โดยมีการส่งมอบที่ดินในวันที่ 20 มีนาคม 2023 ที่ผ่านมา