CLOSE

สัมมนาการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ

วันนี้ (28 มิถุนายน 2560) เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ

สำหรับการดำเนินโครงการสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นายจ้างและลูกจ้างในการร่วมมือกันจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่ผู้ใช้แรงงานและลูกจ้าง ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของการประกอบธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ การบรรยายกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์การตั้งสหกรณ์ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ การจำหน่ายและแนะนำผลิตภัณฑ์จากโรงงาน โดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนกว่า 150 คน