CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2023 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีพันเอกวันฉัตร แสงสว่าง เสนาธิการโรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นตัวแทนรับมอบ