CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม “กีฬาเยาวชนตำบลท่าตูม”

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมกีฬาเยาวชนตำบลท่าตูม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดและเสริมสร้างความสามัคคีในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเป็นตัวแทนรับมอบ