CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ โดยสภาอุตสาหกรรม หอการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งจุดมุ่งหมายนั้นจัดเพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด