CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมส่งความสุขและสนับสนุนของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนไทยในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมส่งความสุขและสนับสนุนของรางวัลและอุปกรณ์ด้านการศึกษาให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ จำนวน 50 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567