CLOSE

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ดั๊บเบิ้ล เอ ของสวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมกับคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา ทางสวนอุตสาหกรรม 304 ได้พาคณะผู้บริหารชาวยุโรปที่ประกอบกิจการอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 เข้าเยี่ยมชมบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ  เพื่อรับทราบถึงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษ ตลอดจนการบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้บริหารชาวยุโรปกับสวนอุตสาหกรรม 304