CLOSE

สัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 18 ก.ย

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องศรีปราจีน โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของนายจ้าง ลูกจ้างให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร สร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านแรงงาน ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีความสุขในการทำงาน

โดยการสัมมนาเป็นการบรรยายและตอบข้อซักถาม โดยได้รับความร่วมมือจากสวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี และสถานประกอบกิจการในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 120 คน