CLOSE

สัมมนาเทคนิคการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ ห้องศรีปราจีน โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี นายทรงวุฒิ ธรรมรัตนางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพื้นที่โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” 

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานในสวนอุตสาหกรรม 304 รวมถึงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการ และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยได้รับความสนับสนุนวิทยากรจากบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และมีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก