CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียน ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สวนอุตสาหกรรม 304  สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียน จำนวน 50,000 แผ่น ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อใช้จัดทำเอกสารในกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ของจังหวัดปราจีนบุรี