ปิด

304 Industrial Park มั่นใจในระบบบริหารจัดการน้ำ ไร้ปัญหาในฤดูแล้ง

ที่มา : https://pixabay.com/th
สถานการณ์น้ำในปัจจุบันของประเทศไทย

สถานการณ์น้ำของประเทศไทยมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของของสภาพภูมิอากาศโลก เช่น วิกฤติน้ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 เป็นผลจากพายุขนาดใหญ่ หรือปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงช่วงกลางปี 2563 สถานการณ์น้ำของประเทศไทย มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งที่รุนแรงขึ้น โดยจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ 3-5% ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนและแม่น้ำลดลง ในขณะที่มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยน้ำเสียของชุมชน การปนเปื้อนของสารเคมีจากภาคการเกษตร และปัญหาความเค็มของน้ำในแม่น้ำเนื่องจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง
ที่มา : ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ปี 2558-2569 ของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

ปริมาณความต้องการใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรม

จากข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ปี 2558-2569 ของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ที่จำแนกปริมาณการใช้น้ำตามวัตถุประสงค์การใช้ 2 ประเภท คือ การบริโภคภาคครัวเรือนเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยว และการบริโภคภาคอุตสาหกรรม พบว่า ปริมาณการใช้น้ำของประเทศไทยโดยรวมจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก 10,696 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในปี 2557 เป็น 15,775 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2570 หรือเพิ่มขึ้น 47.49%ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคภาคอุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้นจาก 4,206 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในปี 2557 เป็น 7,515 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในปี 2570 หรือเพิ่มขึ้น 78.67%

การบริหารจัดการน้ำของ 304 Industrial Park

304 Industrial Park เป็นผู้พัฒนาธุรกิจสวนอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของประเทศไทย ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่กว่า 19,000 ไร่ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำประสิทธิภาพสูง โดย 304 Industrial Park มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างเอง สามารถกักเก็บน้ำดิบได้กว่า 40 ล้านลูกบาศก์เมตร และผลิตน้ำอุตสาหกรรมได้สูงถึง 320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ทำให้สามารถสำรองน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำอุตสาหกรรมได้อย่างไม่มีปัญหาตลอดปี และเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมที่ใช้น้ำในการผลิตปริมาณมาก จึงช่วยป้องกันผลกระทบจากความไม่แน่นอนของปริมาณน้ำตามธรรมชาติ เช่น ภาวะน้ำแล้ง หรือน้ำท่วม เป็นต้น รวมถึงมีระบบบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีคุณภาพ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ที่ผ่านมา 304 Industrial Park ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจในระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ว่าจะสามารถผลิตน้ำอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ สร้างข้อได้เปรียบจากความต่อเนื่องและราบรื่นในการประกอบกิจการได้เป็นอย่างดี

ที่มา : https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87-4133538/
http://www.304industrialpark.com/th
https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/44338
https://www.bbc.com/thai/thailand-51004534
https://workpointnews.com/2020/01/07/drought-4/ http://oopm.rid.go.th/watermanagement/StrategicPlanMain.pdf