ปิด

การบริการแบบครบวงจร

การให้บริการแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

icon
  • การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
  • การขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
  • การขออนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรม
  • การจดทะเบียนบริษัท
  • การทำพิธีการศุลกากร สำหรับเครื่องกลและบริการ
  • การขอใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างชาติ
  • การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

* ไม่เสียค่าดำเนินการ

  • บริการด้านการสรรหาบุคลากร
  • บริการด้านการขนส่ง (Logistics)
  • บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและการทำความสะอาด

* ไม่เสียค่าดำเนินการ

icon