ปิด

ความพร้อมด้านแรงงาน

แรงงานของประเทศไทย

จำนวนประชากรทั้งหมด 55.96 ล้านคน จำนวนแรงงาน 38.01 ล้านคน

ระดับการศึกษาของแรงงานในประเทศไทย

ระดับการศึกษา

หน่วย: ล้านคน

หน่วย: %

ไม่ได้รับการศึกษา 2.36 4.21
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา (ไม่ถึงชั้น ป.6) 13.40 23.95
ชั้นประถมศึกษา (ชั้น ป.6) 10.94 19.55
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.3) 10.08 18.02
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) 9.05 16.18
สูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 9.77 17.47
อื่นๆ 0.34 0.61
รวม 55.96 100

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2017

ต้นทุนด้านแรงงาน : แรงงานไร้ทักษะ และแรงงานกึ่งมีทักษะด้านอุตสาหกรรมการผลิต

ต้นทุนด้านแรงงาน

ต้นทุน

กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี

ระยอง

พระนครศรีอยุธยา

ปราจีนบุรี

ค่าแรงขั้นต่ำ (ตามกฎหมาย) 325 330 330 320 318
ค่าดัชนี 102% 104% 104% 101% 100%
ค่าแรงตามจริง (ราคาตลาด) 325-375 330-380 330-380 320-368 318-365
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 70-140 75-145 75-145 60-120 60-120
ค่าประกันสังคม 16.25-18.75 16.50-19.00 16.50-19.00 16.00-18.40 15.90-18.25
รวมต้นทุนทั้งหมด (สำหรับบริษัท) 411-534 422-544 422-544 396-506 394-503
ค่าเฉลี่ย 473 483 483 451 449
ค่าดัชนี 105% 108% 108% 100% 100%
ค่าความแตกต่าง (บาท/วัน) 24 34 34 2 ค่าพื้นฐาน

สถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี

5 Vocational Schools & 4 Universities Within 30 KM.

มหาวิทยาลัยในจังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การบริหารงานก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปริญญาตรี เทววิทยา (Theology)

สถานศึกษาวิชาชีพ ปวช. และ ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปวช. และ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการปราจีนบุรี ปวช. บัญชี บริหาร การค้าปลีก และการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคกบินทร์บุรี ปวช. และ ปวส. บัญชี บริหาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ซ่อมบำรุง และการค้าปลีก 
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปวช. และ ปวส. บัญชี บริหาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ซ่อมบำรุง และการจัดการโรงแรม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ปวช. และ ปวส. บัญชี บริหาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล และการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี ปวช. และ ปวส. บัญชี บริหาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล และการค้าปลีก

การฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือโดยสมาคมช่างเทคนิค

วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องกล การเชื่อม และการบำรุงรักษาเครื่องจักร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรระยะสั้น การเชื่อมและบำรุงรักษาเครื่องกล

ที่มา: คณะกรรมการอาชีวศึกษา (2011)