ปิด

ส่องทุนต่างชาติ ผ่าน BOI 5 อันดับธุรกิจที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด

BOI – Board of Investment คือ หน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยมีกฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ ให้การช่วยเหลือนักลงทุน เช่น การยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล, สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ทั้งในเรื่องของการนำเข้าเครื่องจักร , วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนอำนวยความสะดวกในเรื่องของแรงงานมีฝีมือ การมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งปัจจุบันมีต่างชาติต่างให้ความสนใจและเข้ามาลงทุนกันเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2563 มีคำร้องขอการส่งเสริมลงทุนมากถึง 1,717 โครงการ มูลค่ารวมมากกว่า 481,150 ล้านบาท สำหรับธุรกิจที่เข้ารับการส่งเสริมมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย 

5 อันดับธุรกิจที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI 

  1. ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แม้จะมีข่าวออกมาให้เห็นเกี่ยวกับหลายบริษัทด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประกาศขอถอนตัวและย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่เล็งเห็นโอกาสที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและเติบโตในอนาคต ดังจะเห็นได้จากเงินที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ที่มีมูลค่าสูงถึง 50,300 ล้านบาท 
  2. การเกษตรและแปรรูปอาหาร ด้วยพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมของไทยมิได้เป็นรองชาติใดในโลก แต่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้ จึงทำให้เกิดช่องว่างและโอกาสมากมาย อย่างเช่น การแปรรูปอาหาร หรือการผลิตเพื่อการส่งออกให้ได้มาตรฐานสากล จึงมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนที่สูงถึง 41,140 ล้านบาท เป็นธุรกิจอันดับสองที่มีมูลค่าการลงทุนสูงรองลงมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  3. ยานยนต์และชิ้นส่วน ด้วยพื้นฐานที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์จำนวนมาก จึงทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ให้กับหลายบริษัทยักษ์ใหญ่รวมถึงการผลิตใช้งานภายในประเทศ โดยเฉพาะการมาของรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะเข้ามาทดแทนการใช้รถน้ำมันในเร็ว ๆ นี้ โดยธุรกิจยานยนต์นี้มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 37,780 ล้านบาท
  4. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศสูงถึง 36,020 ล้านบาท
  5. เทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้นักวิจัยไทยต่างได้รับโอกาสกันมากขึ้น โดยเฉพาะผลการวิจัยต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งในเรื่องของการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่มากมาย จึงทำให้ต่างชาติเล็งเห็นคุณค่าและพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนด้วยมูลค่าที่สูงถึง 30,060 ล้านบาท 
นอกจาก 5 ธุรกิจที่กล่าวข้างต้นแล้วยังมีอีกหลายธุรกิจที่กำลังน่าจับตา ได้แก่ ธุรกิจทางการแพทย์ ที่กำลังเพิ่มปริมาณการขออนุญาตมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลพวงจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งไทยเองยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศอีกด้วย โดยโอกาสที่ได้รับนี้ทำให้ไทยได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิธีการผลิตวัคซีนที่เป็นที่ยอมรับและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียนนี้ ... และด้วยผลพวงจากการขยายธุรกิจจากต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเหล่านี้จึงส่งผลให้อีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์ นั่นคือธุรกิจเช่าโรงงานสำเร็จรูปและส่วนอุตสาหกรรมที่พร้อมจะขายพื้นที่ให้ธุรกิจเหล่าสามารถจัดตั้งโรงงานและเริ่มดำเนินการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

Ref :