ปิด

การจัดตั้งธุรกิจในสวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมในประเทศไทย


ภาพรวมพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทย

การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะต้องสร้างบนพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งที่อยู่รวมกันในพื้นที่ที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับการประกอบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เช่น สวนอุตสาหกรรม (Industrial Park) นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) และเขตอุตสาหกรรม (Industrial Zone) หรืออยู่นอกพื้นที่ข้างต้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ประกอบการ โดย Industrial zone ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันออก และภาคกลาง เนื่องจากอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง สนามบินสุวรรณภูมิ และกรุงเทพมหานคร

ดังนั้น สวนอุตสาหกรรม 304 จึงได้เลือกสรรการจัดตั้งโครงการบนทำเลยุทธศาสตร์สำหรับการอุตสาหกรรม เพื่อเอื้อต่อการประกอบกิจการที่เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน โดยปัจจุบันมีโครงการที่พัฒนาแล้วตั้งอยู่ใน 2 จังหวัดของภาคตะวันออก คือ ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา มีพื้นที่รวมทุกโครงการทั้งพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนากว่า 20,000 ไร่

การซื้อที่ดินและจัดตั้งธุรกิจในสวนอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม และ เขตอุตสาหกรรม

นักลงทุนต่างชาติอาจจะไม่ทราบว่าสามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้หรือไม่ และหากซื้อที่ดินในสวนอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ประเด็นดังกล่าวสามารถอธิบายแบบเข้าใจได้ง่ายๆดังต่อไปนี้

บริษัทต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สามารถซื้อที่ดินและถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในสวนอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม ของประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่มีชื่อเรียกที่ต่างกันในแต่ละรูปแบบภายใต้กฎหมายที่จัดตั้งโครงการและหน่วยงานราชการกำกับดูแลเท่านั้น เช่น สวนอุตสาหกรรมจัดตั้งภายใต้พรบ.การส่งเสริมการลงทุน และนิคมอุตสาหกรรมจัดตั้งภายใต้พรบ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้พัฒนาโครงการทั้ง 3 รูปแบบนั้นเหมือนกัน กล่าวคือ จะต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มพัฒนาโครงการ, พัฒนาพื้นที่โครงการให้ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำกับดูแลกำหนด จัดหาบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ครบถ้วน สำหรับการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆของผู้ซื้อที่ดินในสวนอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมจะต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานราชการในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการจัดตั้งธุรกิจในแต่ละประเภทเช่นเดียวกัน แต่อาจจะมีชื่อเรียกของใบอนุญาตในเรื่องเดียวกันที่แตกต่างกันออกไปตามหน่วยงานราชการที่อนุมัติหรืออนุญาต